تا شقایق .. یکی مثل همه http://tashaghayegh1.mihanblog.com 2020-03-27T13:35:15+01:00 text/html 2018-12-12T05:51:32+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh عروسک های دست ساز من http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/309 مدتیه تصمیم گرفتم برای ایجاد تنوع عروسک های دست ساز خودم و بفروشم<div>البته چون کارهام خیلی زیاده خیلی کم میسازم</div><div><br></div><div>کانال تلگرام : coaroosaki@</div><div>اگه برای عضو شدن خطا داد پیام بدین عضوتون کنم z_varzdar@</div><div>اینستاگرام : zvarzdar92</div><div>&nbsp;تشریف بیارین text/html 2018-09-10T06:17:20+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh شهر شلوغ http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/308 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">من در این شهر شلوغ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">بخدا تنهایم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">مهرها شیشه ای است</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">خنده ها مصنوعی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">عاطفه جای ندارد اینجا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">دوستی رنگ تجارت دارد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">کس در این شهر غریب</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">عشق را نشناسد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">سینه ها شور ندارند هرگز</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">برج ها شیک و بلند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">سر مستی دارند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">خانه ها ...لوکس...مجهز به جکوزی...آنلاین</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">آی پد و آیفن و ...لپ تاپ!!!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">خدا می داند...هر چه را خواهی...هست</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">هر چه را فکر کنی...می بینی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">لیک افسوس!که شادابی و مهر</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">رونق کلبه...صفا،آرامش</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">رخت بربسته از این شهر غریب</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">زوزه ی دلتنگی...گوش ها را کر کرد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">حیف! انصاف ندیدم جایی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">همه در بند خود اند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;">همه پا بند تن اند.....</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 47, 41); font-size: 13px; line-height: 15.6000003814697px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: justify;">شاعر:حسن وامق</div><div style="text-align: justify;">www.shereno.com</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-18T10:23:10+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh باد هوا http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/305 می گویند حرف آدمها مثل باد هوا می باشد<div>ولی جالب است که این باد هوا خیلی راحت قلب آدم را شکسته،عصبانی،آرام،شاد،مغرور و.. میکند!!</div><div>خیلی خوب میشد اگر راهی وجود داشت که تاثیر حرف دیگران را اگر در حد باد هوا نمی توان پایین آورد در حد طوفان هم بر روی اعصاب انسان تاثیر نمیگذاشت..</div><div>اگر شما راهی بلد هستید به ما هم بگید..</div><div>پیوست:</div><div>بنده همیشه سخنان خود را به همان صورت که عرض میکردم می نوشتم ولی مدتی است متبه گشته ام و بدین صورت که می بینید عرایض خود را پیاده می نمایم text/html 2017-01-30T02:40:10+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh ره آسمان درونست http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/304 <span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span id="more-1827" style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">&nbsp;نه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">دل تو مثال بامست و حواس ناودان‌ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">تو ز بام آب می‌خور که چو ناودان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">تو ز لوح دل فروخوان به تمامی این غزل را</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">منگر تو در زبانم که لب و زبان نماند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: Mitra, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 28.7999992370605px; text-align: justify;">چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند</span><div><div style="text-align: justify;"><font color="#141412" face="Mitra, B Mitra, Source Sans Pro, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 31px; line-height: 27.5499992370605px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#141412" face="Mihan-IransansLight" size="2"><span style="line-height: 18.8500003814697px;">شمس تبریزی(مولانا)</span></font></div></div> text/html 2016-11-30T15:57:29+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh روز مبادا... http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/303 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span><strong><em>وقتی تو نیستی</em></strong></span></font><p style="font-weight: bold;"><font size="3"><span><strong><em>نه هست های ما<img alt="" src="http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/79329.jpg" align="left" border="0" hspace="0"></em></strong></span> <br></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="3"><span><strong><em>چونان که بایدند </em></strong></span><span><strong><em>نه باید ها...</em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>مثل همیشه آخر حرفم<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>و حرف آخرم را<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>با<font color="#354f74"> </font>بغض می خورم<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>عمری است<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>لبخند های لاغر خود را<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>دردل ذخیره می کنم:<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>باشد برای <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#990000">روز مبادا</font>!<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>اما...</em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>در صفحه‌های تقویم<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>روزی به نام </em></strong></span><span><strong><em>روز مبادا نیست<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>آن روز هر چه باشد<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>روزی شبیه دیروز<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>روزی شبیه فردا<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>روزی درست مثل همین روزهای ماست<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>اما کسی چه می‌داند؟<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>شاید<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>امروز نیز <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#990000">روز مبادا</font> باشد!<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>وقتی تو نیستی<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>نه هست های ما<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>چونانکه بایدند<br></em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span><strong><em>نه بایدها…</em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><font color="#000000" size="3"><span><strong><em>هر روز بی تو </em></strong></span><span><strong><em>روز مباداست!</em></strong></span></font></p><p style="font-weight: bold;" align="right"><br></p><p style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);" align="right"><font size="2"><span><em>قیصر امین پور</em></span></font></p> text/html 2016-10-30T12:30:17+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh حرف زدن نمکی http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/302 <font size="2">یکی از تفریحات سالم اینه که از حرف زدن بامزه بچه ات لذت ببری<br>جالب اینه که بقیه اون قدر که پدر و مادر ذوق میکنن براشون جالب نیست!<br>پسر من بعضی حروف و جا به جا میگه،<br>به نظر من که سخت تر میشه!!<br>مثلا :<br>غورباقه.... غورقابه!!<br>رنگین کمان .... کمان رنگی<br>مواظب باشم .... مظابت می باشم<br>ریخت.... خید<br>شکم ... اشکم<br>بیمارستان ..... بیراستان<br>شنگول منگول .... منگول شنگول<img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>و ....<br>در پاره از موارد هم دیگران اصلا متوجه نمیشن چی میگه و نیاز به ترجمه داره <br>ای کاش بچه ها انقدر سریع بزرگ نمیشدن<img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><br></font><br> text/html 2016-09-18T14:33:57+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh تولد http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/300 دو هفته پیش تولدم بود اما هیچ کس یادش نبود!<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><br>به جز آقای همسر<br>باز جای شکرش باقیه<br>.<br>.<br>ولی برام کیک نخرید<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/47.gif"><br>فرداش مامان خانوم و بابام تازه یادشون افتاده<br>بهم پول دادن ولی بهم نچسبید<br>.<br>.<br>همیشه کادو واسم مهم بود ولی امسال فقط دوست داشتم که یادشون باشه<br>.<br>.<br>شاید همون قدر که من سرم شلوغه بقیه هم درگیر هستن<br>با داداشم که قهر کردم چند روز<br>هر چند میدونم اون تولد خودشم یادش میره ولی دیگه عصبانیتم و باید سر یکی خالی میکردم<br>مشکل خودشه می خواست داداش من نباشه<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br>.<br>.<br>از مضرات ازدواج شاید<br>احتمالا این موضوع سالهای دیگه هم تکرار میشه<br>سال دیگه خودم برای خودم تولد میگیرم ... همه کیکم خودم میخورم<br>حالا یکم ام به پسرم میدم<br> text/html 2016-08-23T08:17:08+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh سفر http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/298 پنج شنبه قراره راه بیوفتیم بریم مشهد بعد از عمری<br>اول قرار بود با قطار بریم بعد دودو تا چهار تا کردیم دیدیم با ماشین بریم بهتره<br>بقیه پولش و میخوریم<br>اینم یه جور تفکر دیگه چه کنیم<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><img src="http://tashaghayegh1.persiangig.com/audio/images.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2016-08-18T07:26:00+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh تحمل http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br>دلم میخواد<br>تنها باشم<br>تنهایی دوس داشتنی نیست<br>اما<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تحمل بعضی آدمها از تنها بودن خیلی سخت تره<br><br><br></font><img src="http://tashaghayegh1.persiangig.com/audio/thumb_HamMihan-2015187116629949781444394229.2207.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br> </div> text/html 2016-08-13T11:07:00+01:00 tashaghayegh1.mihanblog.com zohreh همه ی من...من همه http://tashaghayegh1.mihanblog.com/post/295 <div style="text-align: center;"><font size="2">من احساساتی<br>احساساتی بودن خردت میکند<br>میخواهم خرد شوم<br>به تعداد همه<br>همه غمها همه خنده ها....همه<br>همه ی من همه را میفهمد<br>همه ی من پا به پای همه میخندد .... میگرید<br>همه ی من مهربانی را میفهمد ... ظلم را هم<br>خشم را... گذشت را<br>بدی را ....خوبی را<br>حسادت را.......<br>من همه هستم<br>.<br>.<br>همه در تمام ما هست<br><br></font><img src="http://tashaghayegh1.persiangig.com/audio/Images-manifested-glory-of-the-human-nature-irannaz-com-28.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br> </div>